لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان  نماد: غشهداب  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 750,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در فرابورس ايران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي¬باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي"، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها¬ با هيئت مديره شرکت است.
2بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، صورت سود وزيان پيش بيني شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استاندارد هاي حسابداري ارائه شده است.
3نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويداد هاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. درهمين رابطه، نظر استفاده کنندگان را به اين نکته جلب مي نمايد که در صورت سود وزيان پيش بيني شده ، افزايش درصد سود ناخالص به فروش سال 1395نسبت به سال قبل، به شرح يادداشت 4 صورت سود و زيان پيش بيني شده، ناشي از پيش بيني تخصيص بخش بيشتري از ظرفيت توليد به خدمات کارمزدي در سال 1395 وفروش محصولات کشاورزي مي باشد، لذا هر گونه تعديل با اهميت از اين بابت مي بايد به¬موقع توسط شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردد.
تاریخ گزارش : 14آذر1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار "Mohammad Ali Salehi Tajrishi [Sign] "8004751395/09/22 13:00:57
مدير موسسه رازدار Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign]8004881395/09/22 13:30:23