icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
آلومتک
سرمایه ثبت شده:
445,301
نماد:
فالوم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره آلومتک

1. 1.ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت آلومتک (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 34پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه‌ براساس‌ "استاندارد‌ بررسي اجمالي 2410"، انجام‌ شده‌ است‌. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3.سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت ها (موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 719ر138 ميليون ريال (گروه) و مبلغ 247ر123 ميليون ريال (شرکت اصلي) ، اقلام راکد و سنواتي( به ترتيب داراي مبالغ 218ر33 و 992ر32ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول) مي باشد که عليرغم پيگيري هاي انجام شده و اقدامات حقوقي صورت گرفته تا کنون وصول و يا تعيين تکليف نگرديده است. همچنين سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافت ها (موضوع يادداشتهاي توضيحي 11و 15 صورتهاي مالي) شامل مبالغ 925ر71 ميليون ريال (گروه ) و 615ر58 ميليون ريال (شرکت اصلي) اقلام راکد است؛ ضمن اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاري در سهام شرکتها (موضوع يادداشت توضيحي 8 صورت هاي مالي) نيز با توجه به عدم بازدهي مناسب آنها تعيين نشده است. به دليل فقدان شواهد و مدارک لازم، قابليت بازيافت مطالبات و ارزش بازيافتني دارايي ها، همچنين چگونگي و زمان تسويه بدهي هاي مذکور محرز نبوده، لذا احتساب ذخيره لازم بابت دارايي ها و انجام تعديلات براي بدهي هاي ياد شده ضرورت دارد. ليکن در شرايط حاضر تعيين آثار تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
4. مطابق روش هاي به کار رفته در محاسبات بهاي تمام شده کالاي ساخته شده، هزينه هاي جذب نشده درتوليد ناشي از ظرفيت بلااستفاده ماشين آلات و اوقات تلف شده نيروي انساني در شرکت آلومتک و شرکت آلومراد(فرعي) به نحو مناسب شناسايي نشده است. همچنين تسهيم هزينه ها، شناسايي سهم شرکت آلومراد از هزينه هاي خدمات شرکت آلومتک ( با توجه به نبود توافق نامه مبني بر سهم هر يک از شرکتها ) و محاسبه و افشاي موجودي هاي اماني از دقت لازم برخوردار نمي باشد. به دليل فقدان اطلاعات کافي در اين خصوص تعيين آثار تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.
5. 5.به شرح يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي، مبلغ 101ر15 ميليون ريال، تحت سرفصل موجودي کالاي اماني ديگران نزد شرکت، حاصل تهاتر بخشي از موجودي اماني شرکتها با همديگر بوده که در اين رابطه تفاهم نامه اي ارائه نشده است. همچنين صورت تطبيق حسابهاي فيمابين در ارتباط با مانده بدهي شرکت آلومراد (شرکت فرعي) به شرکت آلومرول نوين در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است ، لذا تعيين آثار احتمالي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نمي باشد

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4، همچنين به استثناء آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد،برخورد نکرده است.

7. 7.به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي، براساس قرارداد فيمابين به منظور خريد 1000 تن شمش آلومينيوم از شرکت سازه گستر کيهان کيش، تعداد 7 ميليون سهم از سهام شرکت آلومراد (شرکت فرعي) در وثيقه فروشنده قرار داده شده است که عليرغم سپري شدن بيش از سه سال از مدت قرارداد و عدم ايفاي تعهدات فروشنده در خصوص تحويل کالاي مورد معامله، سهام شرکت آلومراد همچنان در وثيقه فروشنده باقي مانده است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي، موجودي مواد و کالا در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد.
9. 9.به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، در سنوات قبل تعداد 793ر173ر5 سهم صادره جديد ناشي از افزايش سرمايه شرکت آلومتک، در شرکت آلومراد،به نفع يکي از مشتريان شرکت آلومراد، بابت ضمانت اجراي مفادقرارداد خدمات کارمزدي، مصادره گرديده بود که از طريق پيگيري در مراجع قضايي و طرح دعوي، تاکنون شرکت آلومراد موفق به استرداد تعداد2.142.938 سهم از سهام مربوطه گرديده ، ليکن تعداد 855ر030ر3 سهم ديگر توسط آقاي حسيني مقدم ( مصادره کننده) در سنوات قبل فروخته شده است. با توجه به نامشخص بودن وضعيت سهام فروخته شده فوق ، اعمال حقوق مالکانه شرکت فرعي و هرگونه تعديل از بابت کاهش ارزش احتمالي نسبت به سرمايه گذاري ياد شده منوط به اعلام نظر مراجع قضايي مي باشد.
10. 10.بشرح يادداشت توضيحي 31 صورت هاي مالي تعهدات ماليات بر ارزش افزوده و بيمه تا پايان سال 1395 مورد رسيدگي مقامات مربوطه قرار گرفته است. ليکن نتايج رسيدگي تا کنون به شرکت ابلاغ نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين بدهي ماليات ارزش افزوده و بيمه منوط به اظهار نظر مقامات مذکور مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 10 فوق مشروط نشده است.

11. ساير بند هاي توضيحي 11. صورتهاي مالي شرکت آلومتک (سهامي عام) براي سال منتهي به پايان اسفند ماه 1396 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 مرداد 1397 آن موسسه، درباره ي صورتهاي مالي مزبور "نظر مشروط" اظهار شده است .

12. 12.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زير رعايت نشده است: - مفاد بند 3 ماده 7 در خصوص ارائه به موقع صورت هاي مالي مياندوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده. - مفاد تبصره ماده 9 در خصوص افشاء فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و نمايندگان حقوقي آن. - مفاد ماده 12 مکرر در خصوص تهيه گزارش کنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30/05/1397 ، همچنين مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل هاي داخلي در خصوص استقرار و بکارگيري کنترل هاي داخلي مناسب و اثر بخش به منظور دستيابي به اهداف شرکت. - مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده شرکت (در رابطه با سود سهام).

10آذر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هميار حساب Abdolmehdi Amini [Sign]8000931397/09/14 10:25:10
شريک موسسه هميار حساب Mansooreh Monsefi [Sign]8816311397/09/14 10:27:59
مدير موسسه هميار حساب Masoud Mobarak [Sign]8006871397/09/14 10:30:26