مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-036 مورخ 1399/04/03، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 درمحل بزرگراه همت جنب برج ميلاد دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز همايش هاي بين المللي رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنايع بهشهر209999981.5 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان210000001.5 %
شرکت گروه مالي پارسيان335049982.39 %
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه350000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس350000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)420000003 %
اشخاص حقيقي487329493.48 %
مديريت سرمايه گذاري اميد630017504.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)730968765.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار28000000020 %
ساير اشخاص حقوقي34347519124.53 %
جمع99581176271.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي علي زاده گياشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عظيم ثابت  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 1,100,000 300,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 8 و الحاق تبصره 3 به ماده 20 اساسنامه شرکت به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيد. .