icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
خدمات کمات ماشين شرق
سرمایه ثبت شده:
30,000
نماد:
تپکو5
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات کمات ماشين شرق

1. 1- صورتهاي مالي شرکت کمات ماشين شرق (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براساس بررسي انجام شده مبلغ 155ر7 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني عملياتي، موضوع يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي راکد و سنواتي مي باشد. در اين رابطه مستنداتي مبني بر امکان بازيافت کامل مطالبات ارايه نشده است. با توجه به مراتب فوق و رسيدگيهاي انجام شده، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري مي باشد، ليکن در نبود مدارک و مستندات کافي ،تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
5. همانگونه گه در يادداشت توضيحي 9-2 صورت هاي مالي منعکس مي باشد، صورتهاي مالي سال مورد گزارش بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم گرديده است، به دليل انتقال بخش عمده داراييهاي ثابت مشهود،کاهش نيروي انساني و درآمدهاي عملياتي و همچنين زيان انباشته در تاريخ ترازنامه به مبلغ 906ر13ميليون ريال، تحقق فرض مزبور منوط به تصميمات و اصلاح ساختار مالي و نيروي انساني مناسب، تامين منابع مالي مورد نياز و توانايي شرکت در ايجاد درآمد کافي از محل فعاليت آتي مي باشد. لذا با توجه به موارد فوق، تداوم فعاليت شرکت ترديد قابل ملاحظه اي مواجه مي باشد اين موضوع به نحو مناسب در صورتهاي مالي افشا نشده است.
6. عليرغم انجام انبارگرداني در پايان سال مالي مورد گزارش، گردش موجودي کالا جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات مصرف طي سال، کنترل مقدار موجودي پايان دوره با موجودي انبارگرداني و ارزيابي موجودي پايان سال ميسر نشده است.
7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کمات ماشين شرق (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8- توجه صاحبان محترم سهام را به موارد مشروحه ذيل جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بندها مشروط نشده است: 1-8- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 10 و 2-21 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل با توجه به زيان ابرازي، ذخيره اي در دفاتر منظور نشده است. همچنين وضعيت ماليات بر ارزش افزوده، از بدو تاسيس توسط مراجع ذيربط رسيدگي نگرديده است. 2-8- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-21 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، بابت تضمين وام دريافتي شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو از بانک مسکن و عدم پرداخت اقساط آن برگه اجرائي از سوي مقامات قضايي به مبلغ 6/502 ميليارد ريال بابت اصل بدهي و جرايم متعلقه مورد مطالبه واقع شده است. 3-8- موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه اي مي باشد.

9. طبق صورتهاي مالي مورد رسيدگي زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 50 درصد سرمايه ثبت شده شرکت است. لذا جهت خروج از وضعيت ياد شده، رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و اتخاذ راه کارهاي جدي درخصوص اصلاح ساختار مالي، دستيابي به منابع مالي کافي، انجام برنامه ريزيهاي اقتصادي و عملي براي فعاليتهاي سودآور و استفاده کامل از امکانات شرکت، ضرورت دارد.
10. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تمديد مدت ماموريت هيئت مديره رعايت نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در زمان انجام حسابرسي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت شده است. مضافا معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
12. در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيئت مديره شرکت در رابطه با اجراي تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به تاريخ 17 تير ماه 1397 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 اين گزارش منتج به نتايج نهايي نگرديده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي (به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش) که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرس، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پول شويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي و آموزش کارکنان موضوع مفاد مواد 10 و 11 دستور العمل مذکور، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

24تیر1398
آبتين روش آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آبتين روش آريا Naser Askari Naeini [Sign] 1398/05/16 11:53:57
مدير موسسه آبتين روش آريا Mahboob Mehdipoor Behambari [Sign] 1398/05/16 11:56:34