مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت معادن بافق - نماد: کبافق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/08 درمحل  خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان شانزدهم پلاک 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران116716140.96 %
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير93435917476.9 %
جمع94603078877.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات بازرگاني پيمان امير10101759580اصلیعباسعلي بنفشه0491787261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نوين آلياژ سمنان10860285884اصلیمحمود علي محمدي4579565916عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنعتي الکترو نيکتا تنگ10102202610اصلیحميد علي محمدي 0060242450عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع چوب کلاته رودبار10101352647اصلیعلي اصغر علي محمدي4609372819عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي محمدخاني 0054092434اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۲,۵۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۸۳,۷۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۸۳,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۱۲,۵۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۳۵,۷۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۸,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۸۷,۰۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۶,۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۱,۲۱۵,۰۰۰
هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات بازرگاني پيمان اميرحقوقیسهامی خاص10101759580اصلی
نوين آلياژ سمنانحقوقیسهامی خاص10860285884اصلی
گروه صنعتي الکترو نيکتا تنگحقوقیسهامی خاص10102202610اصلی
صنايع چوب کلاته رودبارحقوقیسهامی خاص10101352647اصلی
اسمعيل صالحيحقیقی4709655480اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5 10   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 243 25,515 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129قانون تجارت تصويب شد. 2-حق الزحمه رييس و اعضاي کميته حسابرسي به ازاي هر جلسه مبلغ 10ميليون ريال تعيين گرديد.