مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت معادن بافق - نماد: کبافق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/08 درمحل  خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان شانزدهم پلاک 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران116716140.96 %
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير93435917476.9 %
جمع94603078877.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص)132681اصلیعباسعلي بنفشه0491787261رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نوين آلياژسمنان 2391اصلیمحمود علي محمدي 4579565916عضو هیئت مدیرهموظف
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ177949اصلیحميد علي محمدي 0060242450عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع چوب کلاته رودبار90927اصلیعلي اصغر علي محمدي 4609372819عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي محمدخاني 0054092434اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۲,۵۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۸۳,۷۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۸۳,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۱۲,۵۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۳۵,۷۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۸,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۸۷,۰۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۶,۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۱,۲۱۵,۰۰۰
هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص132681اصلی
نوين آلياژسمنان حقوقیسهامی خاص2391اصلی
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگحقوقیسهامی خاص177949اصلی
صنايع چوب کلاته رودبارحقوقیسهامی خاص90927اصلی
آقاي اسماعيل صالحيحقیقی4709655480اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5 10   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 243 25,515 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129قانون تجارت تصويب شد. 2-حق الزحمه رييس و اعضاي کميته حسابرسي به ازاي هر جلسه مبلغ 10ميليون ريال تعيين گرديد.