آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت11:00مورخ1402/11/14در محلتهران، خیابان ولیـعصر، پایین‌تر از پـارک سـاعـی، بـرج نگیـن سـاعـی، طبـقه ۳، واحـد ۳۰۸برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق