مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت شهد - نماد: قشهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل  نرسيده به جهان کودک-خيابان ديدارشمالي-کوچه کيش شرقي -پلاک24   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران952166389.14 %
شرکت قنداروميه24211135923.23 %
شرکت توسعه صنايع شهدآذربايجان38971030737.39 %
جمع727038304104.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضااشرف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضارباني اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضامهدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دهبکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع شهد آذربايجان10102531514اصلیعليرضا اشرف0702287581رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
قند اروميه10220007941اصلیمحمدرضا مهدي2390010342عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
مهدي زنجاني مياندوآب2971733165اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت اجراييخیر
محمدرضا رباني اصفهاني1284520781اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
گلفام اروميه10220003739اصلیسيدجعفر شاهگلي1375587161عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمرياضي فيزيکخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۸,۵۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۲۶,۱۵۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۲۶,۱۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۸۷,۵۴۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۳۸,۶۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۱۴۷,۱۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۱۴۷,۱۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵۴,۶۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۹۲,۴۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۲۰
سرمایه
۱,۰۴۲,۲۴۸
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,500 5,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
40,000
سایر موارد:
داشتن کارت ملي الزاميست