مشخصات
امضا کنندگان: [ Kamal Sedighi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان بجنورد - نماد: سبجنو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/03/01  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/08/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس و خوزستانشرکت سيمان فارس و خوزستان155کمال صديقيکمال صديقي3873312131عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميدشرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650مهدي باشتيسجاد عطايي روياني0639434975عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس- مديريت مالي
شرکت صنايع سيمان غربشرکت صنايع سيمان غرب437محمد عميدمتشرعمحمد عميدمتشرع1219276022رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس-زمين شناسي
شرکت مديريت توسعه گوهران اميدشرکت مديريت توسعه گوهران اميد241570مجيد يارمندمجيد يارمند3620883963نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت برنامه ريزي
شرکت سيمان خزرشرکت سيمان خزر64493احمد يار محمدياحمد يار محمدي0067831982عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حقوق عمومي