مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر .. به استحضار می رساند در خصوص آثار بکارگيري استاندارد حسابداري 35 ماليات بر درآمد بر مبلغ افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائيهاي استهلاک پذير، به استحضار ميرساند گزارش توجيهي افزايش سرمايه از مبلغ مازاد تجديد ارزيابي ساختمانها که به مبلغ 1.743.245 ميليون ريال مي باشد، مبلغ 392.230 ميليون ريال( معادل22/5درصد) در راستاي رعايت استاندارد مذکور کسر شده است.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.