مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن جنوب - نماد: ثجنوب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23 درمحل  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي شيراز واقع در شيراز- خيابان قصرالدشت- بالاتر از چهار راه زرگري- نبش کوچه 73الف- کد پستي: 7186789565،   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري مسکن البرز23470 %
پارس مسکن سامان23470 %
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن23470 %
پويا نوين پارس3299710.02 %
ساير سهامداران13873530.1 %
تامين سرمايه بانک مسکن21288566015.21 %
گروه سرمايه گذاري مسکن93814061267.01 %
جمع115275063782.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شفيع نادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ابراهيمي ميمند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پويا نوين پارس10103514950اصلیمحمدعلي قوهستاني5139533049عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحقوقبله
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیمحمدحسن رنجبر2300214504رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیسيدحامد حاجي مولانا0063446189عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیمحمدصادق حميديان جهرمي2470782562نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريتبله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیبهزاد زاهدي4323097816عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۹۲,۹۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۵۴,۹۷۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۵۴,۹۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۳,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۱۵۱,۷۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۴۴۴,۷۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۴۴,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۱۰۱,۷۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴۵
سرمایه
۱,۴۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پويا نوين پارسحقوقیسهامی خاص10103514950اصلی
گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی عام10101236571اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرزحقوقیسهامی خاص10103515704اصلی
پارس مسکن سامانحقوقیسهامی خاص10103683451اصلی
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی خاص10103071763اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,465 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
8) تعيين حقوق و مزايا و تخصيص پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل و تعيين حق حضور هيات مديره در کميته هاي تخصيص هيات مديره حسب مورد به رئيس مجمع (شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن) تفويض شد. 9) معاملات ماده 129 قانون تجارت تنفيذ شد.