مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه مجتمع هاي سياحتي ورزشي سپاهان722280.05 %
ساير سهامداران743530.05 %
شرکت توسعه کشت وصنعت ملي3848152827.68 %
شهرداري اصفهان5876006842.27 %
جمع9738817770.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم نصرالهي کوشکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي حسام نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل شهرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد نوريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیابراهيم نصرالهي کوشکي1140789414رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراساير
شهرداري اصفهان14000277232اصلیمهدي کرماني اصفهاني1282330713نایب رئیس هیئت مدیره موظفديپلمعلوم تجربي
توسعه مجتمعهاي سياحتي و فرهنگي و ورزشي سپاهان10260352023اصلیابراهيم شهير1285952855عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراساير
مهندسي نيک انديش اصفهان10260313444اصلیسيدمجيد خدائي1286836050عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
آتيه داده پرداز10102320058اصلیمحمدعلي شهيدي کاوياني0061801161عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کار

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۰,۳۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۰,۳۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۰,۳۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۰۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۲,۲۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۸
سرمایه
۱۳۹,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 240 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود نقدي به ازاي هر سهم 58 ريال