مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بانک ملت - نماد: وبملت
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دريافت غرامت از خزانه داري انگلستان به استحضار می رساند کل مبلغ توافق شده توسط بانک ملت وصول گرديده و با آخرين نرخ تسعير ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (هر يورو 85،000 ريال) در آمدي بالغ بر 7،764،980 ميليون ريال عايد اين بانک نموده است.لذا کليه مبالغ اعلام شده در رسانه هاي مجازي مغاير با مبلغ فوق، از سوي اين بانک تکذيب ميگردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.