مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تامين سرمايه امين - نماد: امين(تامين سرمايه امين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23 درمحل  خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع ميرداماد، خيابان قباديان غربي، پلاک 51   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سبدگردان انديشه صبا (سهامي خاص)100000 %
شرکت خدمات مديريت صباتامين(سهامي خاص)100000 %
ساير سهامداران255540 %
شرکت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام)13371390.01 %
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صباتامين27504360.02 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص)4086818162.27 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت (سهامي عام)6502499913.61 %
شرکت سرمايه گذاري پويا (سهامي عام)7403688054.11 %
شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير (سهامي عام)14336012217.96 %
شرکت گروه مالي ملت (سهامي عام)14599999868.11 %
سازمان صندوق بازنشستگي کشوري17023090779.46 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)218024998512.11 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 226336056612.57 %
شرکت گروه مالي صبا تامين (سهامي عام)471436682326.19 %
جمع1555732139986.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سليماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دنيا ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سلمان خادم المله  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري هامون شمال10102963232اصلیرسول خوانساري6219920661عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیسلمان خادم المله0069827079نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیاحمد خلج0322692849عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمدجواد شيخ0491299230عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي صفرعلي0534030432رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
بهساز مشارکت هاي ملت10101165910اصلیحميد خيل نژاد4897531292عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيبله
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعليرضا روستا2450481060عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۷۰۸,۱۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۳۹۶,۶۵۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۳۹۶,۶۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۵۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۰۶,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۴,۰۷۸
سود قابل تخصیص
۵,۵۳۸,۸۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۳۵,۴۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۳۰۳,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۷۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳۳,۴۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶۵
سرمایه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري هامون شمالحقوقیسهامی عام10102963232اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیدولتی14002720542اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی عام10101907666اصلی
بهساز مشارکت هاي ملتحقوقیسهامی عام10101165910اصلی
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشايرحقوقیموسسه غیر تجاری10100625070اصلی
خدمات مديريت صبا تامينحقوقیسهامی خاص10100053930علی‌البدل
سبدگردان انديشه صباحقوقیسهامی خاص14009848051علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود 2-اتخاذ تصميم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1402/06/31