مشخصات
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند پيرو توضيحات ارائه شده در گزارش تفسري مديريت پيوست عملکردميان دوره اي 3 ماهه منتهي به 1397/03/31 مبلغ 197.486 ميليون ريال مربوط به سود حاصله از سرمايه گذاري در بخش ساختمان و از طريق فروش يکدستگاه ساختمان در تهران مي باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد