icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
سرمایه ثبت شده:
12,000,000
نماد:
کگل11
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامي خاص) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت به دليل اعتقاد به تعلق معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم از بابت عملکرد سال مالي 1395 (با وجود برگ تشخيص صادره به مبلغ 132 ميليارد ريال) و سال 1396، ذخيره‌اي در صورتهاي مالي منظور ننموده است. همچنين، همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي منعکس است، سازمان امور مالياتي ارزش افزوده‌هاي پرداختي به مبلغ 444 ميليارد ريال تا پايان سال 1394 را به عنوان اعتبار مالياتي نپذيرفته است. شرکت ضمن اعتراض به راي صادره، اظهارنامه هاي ارزش افزوده سالهاي 1395 و 1396 را با فرض پذيرش مبالغ مزبور به عنوان اعتبار مالياتي، تنظيم و ارائه نموده است. تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش از بابت موارد فوق‌الذکر پس از نهايي شدن نتيجه بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط بابت عملکرد و ارزش افزوده سالهاي مذکور امکان‌پذير مي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-6- موجوديهاي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود (ساختمان مهمانسرا و پروژه فولاد سازي) به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-6 و 1-10 صورتهاي مالي جهت جبران خسارات ناشي از حوادث احتمالي از پوشش بيمه‌اي برخوردار نمي‌باشد. 2-6- سرفصل داراييهاي نامشهود شامل مبلغ 87 ميليارد ريال (معادل 3 /2 ميليون يورو) پرداختي در ارتباط با حق ليسانس (يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي) به پيمانکار اجراي پروژه مي¬باشد که با وجود بهره‌برداري از پروژه تا تاريخ تنظيم اين گزارش ليسانس مزبور دريافت نشده است. همچنين، پروانه بهره‌برداري فاز اول احياي مستقيم، تاييديه از ساير سازمان‌هاي ذيربط و مفاصا حساب پايان‌کار شهرداري سيرجان بابت ساختمانهاي کارخانه، اخذ نشده است. 3-6- نتايج حاصل از برگزاري مناقصه جديد کارخانه فولادسازي و انعقاد قرارداد به شرح يادداشت توضيحي 2-4-8-10 صورتهاي مالي مي‌باشد. پيگيري تامين مالي طرح از طريق منابع خارجي در جريان بوده که قطعيت آن منوط به مبادله موافقت نامه نهايي بين شرکت، بانک مرکزي و اوبر بانک اتريش مي‌باشد. همچنين پيشرفت پروژه فاز دوم کارخانه احياي مستقيم در تاريخ ترازنامه 91% بوده (موضوع يادداشت توضيحي 1-8-10 صورتهاي مالي) که بهره برداري از پروژه در خردادماه 1397 (طبق برنامه زمانبندي اصلاح شده پايان شهريور ماه 1397 مي‌باشد) صورت مي گيرد. مضافا طبق يادداشت توضيحي 1-8-10 صورتهاي مالي زمين محل اجراي پروژه به مساحت 440 هکتار براساس قرارداد اجاره 5 ساله في‌مابين شرکت معدني و صنعتي گل گهر و سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان در سال 1387 به شرکت مذکور تحويل داده شده که تاکنون به نام شرکت تمديد نشده است. 4-6- به شرح يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي، با توجه به شرايط بازار ارز و اعلام نرخ يکسان ارز از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 20/01/1397، صورتهاي مالي براساس نرخهاي ارز اعلامي (نرخ هر دلار 000ر42 ريال) تسعير گرديده است. همچنين رويه شرکت درخصوص تعيين نرخ فروش آهن اسفنجي و بخشنامه مورخ 17/10/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين نرخ فروش در يادداشت توضيحي 1-20 صورتهاي منعکس مي‌باشد.

7. اقدامات هيات مديره براي انجام تکاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 03/04/1396 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 2-6 و 3-6 اين گزارش، تعيين تکليف و ارائه گزارش توجيهي و مناقصه کارخانه فولادسازي و فاينانس و تعلق سود به مانده طلب شرکت معدني و صنعتي گل گهر حداکثر ظرف 6 ماه به سهامدار عمده و بازرس، تاکنون منجر به نتيجه نهايي، نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري در برخي موارد رعايت نشده است. معهذا، به استثناي فروش‌هاي انجام شده به شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه گل‌گهر با نرخ هاي توافقي و فروش قطعات و لوازم يدکي به شرکت نظم آوران با ده درصد بالاسري (فاقد گزارش کارشناسي)، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناي معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي که در تاريخ 22 ارديبهشت 1397 صورت گرفته و تهيه و تدوين برنامه هاي لازم، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

29اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981397/03/22 10:07:57
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581397/03/22 10:16:30