مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت الحاوي - نماد: دحاوي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/02/07 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
اميد دارو سلامت اميد دارو سلامت 10103930149ميثم خانلربيکمحمد مسعود عليمراد2851257943عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
آرتا دارو پارسآرتا دارو پارس10103954686ابوالحسن احمدياني فاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
تدبير آتيه بزرگمهر تدبير آتيه بزرگمهر 10320269389محمد ملکشاهيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت دي دارو سلامتشرکت دي دارو سلامت10320168683محمد آذري نيافاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
Day International FZEDay International FZE1088699اميرحسن ملکشاهيفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد مسعود عليمراد