لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: فنر سازي خاور  نماد: خفنر  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 100,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره فنر سازي خاور
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت فنرسازي خاور (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1396، براساس عملکرد واقعي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1396همراه با ساير اطلاعات پيش بيني شده، که به پيوست مي باشد. طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است.
2در بودجه مورد گزارش، آثار مالي ناشي از عدم استفاده کامل و قابل دسترس، عليرغم کاهش توليد در شش ماهه اول سال 1396 در بهاي تمام شده محصولات توليدي مورد محاسبه قرار نگرفته و کليه هزينه هاي ظرفيت بلااستفاده به عنوان بخشي از هزينه هاي توليد تلقي و به حساب بهاي تمام شده محصولات منظور شده است. طبق استانداردهاي حسابداري، اينگونه هزينه ها بايد بصورت جداگانه شناسايي و به عنوان هزينه هاي جذب نشده تحت عنوان ساير اقلام عملياتي در صورت و سود و زيان منعکس مي گرديد.
3در تعديل بودجه مورد گزارش فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته پيش بيني شده شرکت نسبت به اولين پيش بيني به ترتيب در حدود يک درصدي (ناشي از افزايش 5 درصدي مقدار و کاهش 5 درصدي نرخ فروش محصولات) و 8 درصدي (عمدتاً ناشي از افزايش هزينه مواد مصرفي با توجه به افزايش توليد و سربار ساخت) کاهش و افزايش يافته است. همچنين درآمد ناشي از ساير فعاليت هاي عملياتي و غيرعملياتي به ترتيب 41 و 9 درصد کاهش و افزايش (ناشي از کاهش فروش ضايعات و افزايش سود سپرده هاي بانکي) نسبت به اولين پيش بيني درآمد هر سهم مي باشد که در نتيجه تغييرات فوق زيان خالص پيش بيني شده شرکت بر مبناي عملکرد واقعي شش ماهه اول سال نسبت به اولين پيش بيني شرکت در حدود 478 درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است در شش ماهه اول سال به ترتيب در حدود 22 و 28 درصد از فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بودجه تعديل شده بر مبناي عملکرد شش ماهه تحقق يافته است. همچنين با عنايت به روند عمليات گذشته و دستيابي به مفروصات، خصوصاً مقادير فروش پيش بيني شده، مستلزم تغيير در وضعيت اقتصادي حاکم خواهد بود هرچند برخي عوامل آن در شرايط فعلي خارج از کنترل درون سازماني مديريت مي باشد.
4براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبناي معقول را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. بعلاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند هاي 2 و 3، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
5نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد. تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد
تاریخ گزارش : 24آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي کاشفان (حسابداران رسمي)
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه کاشفان Hadi Malekzadeh [Sign]8007621396/08/27 15:08:58
مدير موسسه کاشفان Jafar Avazpour [Sign]8005651396/08/27 15:13:30