مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان - نماد: گکوثر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/09/14  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/05/08 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت هتل هاي بين المللي پارسيانشرکت هتل هاي بين المللي پارسيان10101615714مرتضي عابد پور دردشتيحجت عاقلي نژاد4431651764نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920سعيد محموديسعيد محمودي0061577006رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سياحتي و مراکز تفريحي پارسيانشرکت سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان10104034520محمدرضا غفاريمحمدرضا غفاري5499442101عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان 14005291651علي فوجيعلي فوجي1899551077عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت ره نگار خاورميانه پارسشرکت ره نگار خاورميانه پارس429795کريم بابايي دهکرديکريم بابايي دهکردي4621512722عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حجت عاقلي نژاد