مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/10/30 شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/02/30 درمحل  سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در تهران خيابان شهيد تقوي ( کوشک) خيابان شهيد انوشيرواني پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پريفاب12740 %
ساير سهامداران 3341360.08 %
شرکت سيمان هگمتان23611320.57 %
مديريت توسعه گوهران اميد24118370.58 %
شرکت سرمايه گذاري اميد19405107347.04 %
شرکت سيمان تهران20796907750.42 %
جمع40712852998.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيمان تهران4503سهامی عاماصلیحسين اکبري3874812022عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
پريفاب12803سهامی خاصاصلیداود زارعين بين آبادي0056211678رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مديريت سرمايه گذاري اميد1026سهامی عاماصلیعبداله پرندوار4250508013عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مديريت توسعه گوهران اميد241570سهامی عاماصلیمحسن نجم زاده0532827015نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمان هگمتان74545سهامی عاماصلیبهمن ده بزرگي3295994144عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۹۴,۱۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۵۰,۴۵۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۵۰,۴۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۵۰,۴۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۴۴,۶۵۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۴,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۴,۶۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۷۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۱۲,۵۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان تهرانحقوقیسهامی عام4503اصلی
پريفابحقوقیسهامی خاص12803اصلی
مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام1026اصلی
مديريت توسعه گوهران اميدحقوقیسهامی عام241570اصلی
سيمان هگمتانحقوقیسهامی عام74545اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد