icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
پارس سويچ
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
بسويچ
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
312001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پارس سويچ

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پارس سويچ (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 39پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالييادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4،بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. درتهيه وارائه صورتهاي مالي،استانداردهاي حسابداري ناظر برطبقه بندي وافشاي صحيح ومناسب اطلاعات در خصوص وجوه واريزي سهامداران به حساب بانکي شرکت بابت مشارکت در افزايش سرمايه جمعا به مبلغ 283 ميليارد ريال (يادداشت 20 صورتهاي مالي)وتجزيه و تحليل سني دارايي‌هاي مالي(حسابهاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني‌ها) فاقد کاهش ارزش (يادداشت 7- 35 صورتهاي مالي) رعايت نشده است .
4. توضيحات مربوط به پيش پرداختهاي صورت گرفته توسط شرکت فرعي صنايع زنگان پارت قطعه به مبلغ 51 ميلياردريال بابت تحصيل ماشين آلات توليدي وعدم تحويل آنهاتوسط شرکت فروشنده خارجي به دليل عدم تسويه باقيمانده قراردادبه مبلغ 224.442 يورو به تفصيل در يادداشت 13-13 صورتهاي مالي توضيح داده شده است.در اين خصوص به دليل عدم دسترسي بهاسناد و مدارک کافي مرتبط باچگونگي تسويه باقيمانده قرارداد و تحويل ماشين آلات ، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي دوره منتهي به 31شهريور 1398 و اقلام مقايسه اي آن براي اين موسسه ميسر نشده است.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت،اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.

6. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي6و 7 ذيل مشروط نشده است . 6- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي ، پيش پرداختهاي خريدهاي خارجي به مبلغ 293 ميليارد ريال مربوط به پرداختهاي صورت گرفته به شرکتهاي فروشنده مواد اوليه و قطعات بوده که در اين خصوص رويه شرکت در تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز خارجي در شرايط تحريم هاي بين المللي، پرداخت تمامي بهاي مورد معامله به فروشندگان مواد اوليه و قطعات در قالب پيش‌پرداخت از طريق صرافي هاي مجاز بانکي ، عدم انعقاد قرارداد و نهايتا پيگيري دريافت مواد اوليه و قطعات توسط واحد بازرگاني خارجي شرکت بوده است. با توجه به ريسک رويه مورد عمل شرکت، اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از هرگونه خسارت ناشي از آن ضروري به نظر مي رسد .
7. به شرح يادداشت3-38 ، شکايتي عليه شرکت پارس سويچ توسط شرکت ساتکاپ در مورد واگذاري ارزان قيمت تعداد 350.000 سهم شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا به شرکت بين المللي عمران قدس رضوي در سال 1391 به مراجع قضايي مطرح شده که در اين رابطه اعمال هرگونه تعديل در حسابهاي شرکت منوط به خاتمه پيگيريها و صدور رأي نهايي توسط مراجع ذيصلاح خواهد بود .

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

9. در ارتباط با چگونگي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت ، به استثناي تشکيل بموقع جلسات کميته حسابرسي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، تدوين و تصويب منشور هاي اخلاقي و حسابرسي داخلي و شناسايي ريسکهاي تجاري و طرح فعاليت هاي مناسب براي کنترل آن توسط مديريت ، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
10. مصوبه هيئت مديره و مفاد ماده 138 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط تخصيص هزينه هاي مالي به سهامداران عمده از بابت مطالبات سود سهام سنوات گذشته و آورده نقدي ايشان بطور کامل رعايت نشده است.
11. مواردعدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس وا وراق بها دار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس به شرح زير مي باشد : الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: شماره ماده دستورالعمل : بند 9 ، موضوع : افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30 / 4 / 1398 حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع و همچنين افشاي صورت جلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي ياد شده. شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 ، موضوع : ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومي عادي به اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تشکيل مجمع عمومي. ب) دستورالعمل انضباطي: شماره ماده دستورالعمل : ماده 5 ، موضوع : پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سنوات قبل ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده240 اصلاحيه قانون تجارت . شماره ماده دستورالعمل : ماده 6 ، موضوع : عدم تخصيص يا پرداخت مبالغي تحت عنوان حق نظارت و نظاير آن به سهامداران عمده . ج) دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار: شماره ماده دستورالعمل : ماده 11 ، موضوع : درصد سهام شناور با توجه به بازار مورد فعاليت شرکت. د) اساسنامه نمونه : شماره ماده دستورالعمل : ماده 27 ، موضوع : دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره و يا نماينده وي بصورت غير موظف . هـ) دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران: مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي از جمله عدم مالکيت بيش از 5 درصد سهام شرکت اصلي توسط اعضاي مستقل هيئت مديره، عدم فعاليت برخي از اعضاي مستقل هيئت مديره در فعاليتهاي مشابه فعاليت شرکت اصلي وشرکتهاي فرعي و وابسته، تعيين سمت اعضاي هيئت مديره به صورت رأي گيري، تدوين وتصويبمنشورهيئت مديره وتشکيل دبيرخانه مستقل هيات مديره و کميته انتصابات،تدوين مصوبه برنامه زمانبندي جلسات هيئت مديره و درج مشخصات کامل اعضاي هيئت مديره و کميته هاي تخصصي در تارنماي شرکت ، واگذاري سهام شرکت اصلي در تملک شرکتهاي فرعي و درج بخشي از مفاد ماده42 دستورالعمل مذکوردر گزارش تفسيري رعايت نگرديده است.

14آذر1398
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Khosro Lotfizadeh [Sign]8006821398/09/24 10:58:07
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farshid Mohebbi [Sign]8614791398/09/24 11:01:15
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741398/09/24 11:11:48