مشخصات
امضا کنندگان: [ Dariush Ninavari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/02/03  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/08/17 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
اسماعيل سعيدياسماعيل سعيدي0044646690فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فنر کاوه ايرانيانفنر کاوه ايرانيان282511داريوش نيماوريفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس مديريت صنعتي
علي عليرضاييعلي عليرضايي0081192924فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پارس فنرشرکت پارس فنر686ابوالفضل گرجيقدرت سکاکيان1551713845عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مواد
عباس خلج هدايتيعباس خلج هدايتي0602790123فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
قدرت سکاکيان