مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:افشاء صورت خلاصه مذاکرات وتکاليف مجمع (در مورد تعيين وتکليف بند هاي حسابرسي وبازرسي وساير موارد ) پيرو نامه مورخ 97/05/02 به شماره پيگيري 458792 تقديم حضور ميگردد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  اصفهان فلکه فيض - سالن همايشهاي بين المللي اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وکشاورزي اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران7728315942.33 %
شرکت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان570658427517.2 %
سازمان تأمين اجتماعي1858112870956 %
جمع2506054457875.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي بهروز خالق ويردي به نمايندگي از طرف سازمان تامين اجتماعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي سعيد عبودي به نمايندگي ازطرف شرکت سرمايه گذاري صدر تامين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عبداله شيرمحمدپور به نمايندگي از طرف شرکت سرمايه گذاري صبا تامين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي منصور يزدي زاده شترباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال ( سهامي عام)256038سهامی عاماصلیاحمد صادقي4432058897نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)147960سهامی عاماصلیمير مسعود مير حسيني4590173247عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين ( سهامي عام)149934سهامی عاماصلیحسين ناجي1286380545رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد9511موسسه غیر تجاریاصلیسيد ابوتراب فاضل1285725220عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت فراورده هاي نسوز ايران10100592890سهامی عاماصلیمنصور يزدي زاده شترباني 0041343654عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۱,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۰۱,۳۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۳,۱۸۰,۵۸۷
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)حقوقیسهامی عام147960اصلی
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين ( سهامي عام)حقوقیسهامی عام149934اصلی
شرکت فراورده هاي نسوز ايرانحقوقیسهامی عام10100592890اصلی
شرکت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهانحقوقیسهامی خاص471597اصلی
شرکت توسعه معادن پارس تامينحقوقیسهامی خاص332625اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد