مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  خيابان وليعصر،پايين تر از پارک ساعي، شماره 2224، برج سرو ساعي، طبقه 14،واحد 1406   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قند مرودشت150000 %
شرکت شيمي صنعت فرزان200000 %
ساير سهامداران106623000.48 %
شرکت فرزان تجارت پارميس1578243527.17 %
حسن رسوليان1900000008.64 %
الهه رسوليان1900000008.64 %
الهام رسوليان1900000008.64 %
فاطمه رسوليان1900000008.64 %
ليلا رسوليان1900000008.64 %
زهرا کوچک يزدي2100000009.55 %
جمع132852165260.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسين سليمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پوريا ياسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد دهقان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن رسوليان0041064666اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت صنعتي
فرزان تجارت پارميس10103989631اصلیسيدحسين سليمي0038816652رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي کشاورزي
نيک تجارت قاره10320762439اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
قند مرو دشت10100495902اصلیعبدالمجيد دهقان0492623813عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت مالي
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۹,۷۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۲۰,۰۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۲۰,۰۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۲,۰۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۸۱,۸۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶۹,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۹,۳۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۲,۲۰۰,۰۰۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي و تصويب صورت هاي مالي شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 1402/06/31، بررسي و تصويب صورتهاي مالي تلفيقي شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 1402/06/31