مشخصات
امضا کنندگان: [ Ehsan Manoochehri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - نماد: غشهداب


معرفی/ تغییر مدیر عامل

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
احسان منوچهري