مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت داروسازي شهيد قاضي - نماد: دقاضي

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-160 مورخ 1399/09/09 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 405,000 میلیون ریال به‌مبلغ 850,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 445,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/10/04 لغایت تاریخ 1399/12/03  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0115303472008صادرات ايراندروازه تهران
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد