مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - نماد: وکغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، ميدان شهرياري، بلوار دانشجو، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، تالار ابوريحان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير14970520 %
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير17129430 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير279970520.07 %
ساير سهامداران10857295002.83 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا17983322344.69 %
شرکت سرمايه گذاري غدير3260418525684.98 %
جمع3551945403792.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قاسم علي جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدابوتراب فاضل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیطاهر رحيمي1754685242رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميبله
سرمايه گذاري اعتضاد غدير10102169938اصلیمنصور نويريان2239764570نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیسعيد انجداني0049483765عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معدنبله
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیسيدابوتراب فاضل1285725220عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايعلوم سياسيبله
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیمحمد افشاري4410536907عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۵,۲۸۰,۱۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱,۵۶۳,۲۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۱,۵۶۳,۲۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱,۶۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۹,۸۶۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳,۲۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۵,۳۴۳,۴۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۹۸۶,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۱۵۸,۲۹۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲,۱۹۸,۶۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۴۴۰,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۳,۷۵۸,۳۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۳۸,۳۶۵,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
سرمايه گذاري اعتضاد غديرحقوقیسهامی خاص10102169938اصلی
توسعه سرمايه و صنعت غديرحقوقیسهامی عام10101788597اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی عام10101364297اصلی
سرمايه گذاري زرين پرشياحقوقیسهامی خاص10102986880اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 40,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 95,000
40,000
سایر موارد:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود-