شرکت: {{ctrl.headerInfo.CompanyName}} سرمایه ثبت شده: {{ctrl.headerInfo.ListedCapital}}
نماد: {{ctrl.headerInfo.CompanySymbol}} سرمایه ثبت نشده: {{ctrl.headerInfo.UnAuthorizedCapital}}
کد صنعت (ISIC): {{ctrl.headerInfo.ISIC}} شماره پیگیری: {{ctrl.headerInfo.TracingNo}}
سال مالی منتهی به: {{ctrl.headerInfo.PeriodEndToDate}} وضعیت ناشر: {{ctrl.headerInfo.CompanyState}}
{{ctrl.responseMessage}}

دلایل اصلاح:با سلام خسته نباشيد مواردي توسط کارشناس محترم مطرح گرديد که با اصلاح موارد مطروحه طي نامه و فايلهاي ضميمه و اصلاحيه اطلاعيه ، مرتفع گرديد .
عنوان موضوع افشاء: {{ctrl.formTypesDataSource[0].Title}}