icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
ماداکتو استيل کرد
سرمایه ثبت شده:
405,000
نماد:
فماک
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271006
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/10/30
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد