مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - نماد: گوهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1398/11/19 درمحل  تالار الغدير دانشکده مديريت دانشگاه تهران،واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران،زير پل نصر(گيشا)، دانشکده مديريت دانشگاه تهران،ساختمان الغدير،طبقه اول،تالار الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور10000 %
صندوق سرمايه گذاري احتصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد462440 %
شرکت چاپ و نشر سپه 2000000.01 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه2000000.01 %
سرمايه گذاري مهر6000000.03 %
سرمايه گذاري سپه7002640.04 %
صندوق اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري16357810.08 %
ساير سهامداران35523320.18 %
مؤسسه رفاه و تأمين آتيه کارکنان بانک سپه240500001.2 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد182270703891.14 %
جمع185369265992.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جمالي حسن جاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش وکيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیمحرم رزم جوئي1500981893عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه67840اصلیحميدرضا کردلوئي0071450459نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
مديريت انرژي اميد تابان هور417373اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت چاپ و نشر سپه78484اصلیقدرت اله امام وردي1060761491رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
سرمايه گذاري مهر267171اصلیسيد جعفر هاشمي4269506776عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۴۰,۲۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۸۶,۸۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۸۶,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸۶,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۲۷,۰۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۲۷,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۲۷,۰۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,200 2,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه مبلغ 12.000.000 ريال ناخالص تعيين گرديد. حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني مبلغ 660.000.000 ريال خالص تعيين گرديد.