مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ويتانا - نماد: غويتا
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 871438در تاریخ 1401/01/30 به استحضار می رساند توضيحات در خصوص دلايل تغييرات سود عملياتي دوره مالي 3ماهه منتهي به 29 اسفند 1400 نسبت به دوره مشابه