مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1397/03/05 درمحل تهران خيابان خرمشهر (آپاداناي سابق) پلاک 61 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير تصميمات که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد