مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: برخي از عزيزان از شفافسازي مذکور اين سو تعبير را داشتند که شرکت محترم فرابورس ايران ،تعهدي براي بازگشت نماد شرکت به بازار اصلي داده است درصورتي که منظور شفافسازي اينگونه نبود.
شرکت ماشين سازي نيرو محرکه - نماد: تمحرکه
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبني بر طبقه بندي جديد بازار پايه مبنی بر انتقال از تابلوي زردبازار پايه به تابلوي نارنجي به استحضار می رساند پيرو شفافسازي به شماره پيگيري ۸۴۶۷۶۱ مورخ 1400/11/04 در خصوص تغيير طبقه بندي و رنگ ‌بندي نماد تمحرکه در بازار پايه به اطلاع سهامداران محترم مي رساند؛ منظور از شفافسازي مذکور اين بوده است که شرکت قصد دارد با رعايت الزامات سازمان محترم بورس و اخذ استانداردهاي لازم جهت پذيرش نماد در بازار اصلي فرابورس اقدام نمايد. پذيرش يا عدم پذيرش نماد منوط به تاييد هيات محترم پذيرش شرکت فرابورس ايران مي باشد و مديريت شرکت تمام تلاش خود را در راستاي رعايت اين ضوابط و الزامات به نحو مطلوب جهت بازگشت نماد تمحرکه به بازار پايه زرد و همچنين بازار اصلي فرابورس خواهد داشت . مراتب جهت اطلاع سهامداران محترم تقديم مي گردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.