مشخصات
شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر
موضوع: تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 447703 مورخ 1397/03/27 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 1 ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1). لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را ارایه ننموده است. با توجه به اتمام مهلت 1 ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده 12مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، می باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد