مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش

دلایل اصلاح:آگهي (اصلاحيه) - بدينوسـيله به اطلاع مى رسـاند آدرس پخش مجازى مجمع شرکت در تاريخ 30/10/1402 به شرح ذيل مى باشد. live/sugarnj/com.aparat.www://https
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان اصفهان ،شهر مبارکه به آدرس کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان که مايل به شرکت در مجمع مي باشند دعوت مي گردد از ساعت 9:30 همان روز با همراه داشتن کارت ملي و کد سهامداري نسبت به دريافت برگه حضور در جلسه اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت قند نقش جهان (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد