مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ايران خودرو - نماد: خودرو
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
به استناد ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/09/30 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر مي رسد نوسان قيمت سهام شرکت طي روزهاي معاملاتي اخير ناشي از عرضه و تقاضا و شرايط حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار ميباشد. شايان ذکر است هيات مديره اين شرکت درصدد استفاده از راهکارهاي قانوني بمنظور خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت ميباشد ، که اين مهم پس از تصويب مجمع عمومي اتفاق خواهد افتاد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.