مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سنگ آهن گهر زمين - نماد: کگهر
موضوع: تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره 570311 مورخ 1398/06/25 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 2 ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست 1).
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت 1 ماه دیگر تا تاریخ 1398/09/13 تمدید می گردد.