مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان - نماد: پارسان
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/10/20 درمحل پژوهشگاه نيرو واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهاي بلوار دادمان، پژوهشگاه نيرو، سالن خليج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Hamidreza Nabi Zadeh Gangraj [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد