icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
الحاوي
سرمایه ثبت شده:
360,000
نماد:
دحاوي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432305
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام الحاوي

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت الحاوي (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1397و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 5-12 و 13 ، جهت ماليات عملکرد سنوات مالي 1395 و 1396 و سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي براساس سود ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور و يا پرداخت گرديده است. براساس برگ هاي تشخيص صادره جهت ماليات عملکرد سال مالي 1395 و 1396 شرکت اصلي جمعا مبلغ 116 ميليارد ريال و جهت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1395و 1396 جمعا مبلغ 22/8 ميليارد ريال بيش از مبالغ ذخاير دفتري ماليات عملکرد و ارزش افزوده مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و نتايج آن تاکنون مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، تعديل حساب ها از بابت ماليات عملکرد و ماليات عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي مذکور ضروري است ، ليکن تعيين ميزان آن ، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-16، در سال مالي 1394 قرارداد سه جانبه در خصوص فروش داروي پنتوپرازول بين شرکت هاي الحاوي، اميد دارو سلامت و کي بي سي منعقد گرديده که بخشي از کالاي مذکور تحويل نگرديده است (شرکت جهت اجراي تعهدات ناشي از قرارداد فوق در سال 1394، به شرکت هاي دي اينترنشنال و شرکت اميد دارو سلامت موضوع يادداشت هاي توضيحي 1-7 و 2-7 مبالغي پرداخت نموده است.) ليکن از بابت جرايم قراردادي تاخير تحويل کالا به شرکت کي بي سي و نيز افزايش نرخ ارز و بهاي خريد کالا، صورتجلسه و تفاهم نامه مبتني بر توافق پذيرش آثار مالي موارد مذکور، با شرکت هاي کي بي سي و اميد دارو سلامت مبادله نشده و تعديلات لازم از بابت موارد فوق در حساب ها منظور نگرديده است. با عنايت به مفاد قرارداد مبادله شده، وثايق و تضمينات اعطايي از سوي شرکت اميد دارو سلامت به شرکت کي بي سي، انجام تعديلات لازم از بابت موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ضروري است، ليکن ميزان تعديلات مورد نياز در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. مانده مطالبات از شرکت پخش البرز به مبلغ 82/8 ميليارد ريال( موضوع يادداشت توضيحي 1-4-5 )عمدتا از سال مالي قبل انتقال يافته و در سال مالي مورد گزارش جهت مطالبات فوق 36/7 ميليارد ريال ذخيره درحساب ها منظورگرديده است.تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تائيديه درخواستي از شرکت ياد شده واصل نشده، مضافا مدارکي در خصوص تنظيم صورت تطبيق حساب با شرکت مذکور و چگونگي وصول مطالبات از آن شرکت به اين موسسه ارائه نشده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از رفع موارد مذکور را برصورت هاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمـالي موارد مندرج در بند 6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت الحاوي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مـالي منتهـي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق اسـتانداردهاي حـسابداري، بـه نحـو مطلـوب نشان مي دهد.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 8-1- مفاد مواد 89 ، 138 و240 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 18 اساسنامه) در خصوص دعوت و برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام سال مالي مورد گزارش ظرف مهلت مقرر و پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام. 8-2- مفاد مواد 114، 115، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در مورد توديع سهام وثيقه مديران و تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره و اعلام مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل جهت درج در روزنامه رسمي.
9. 9توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد ذيل جلب مي نمايد : 9-1-با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 3-7 ، 24 و 26 ، خالص مانده پيش پرداخت به شرکت اميددارو سلامت (سهامدار عمده شرکت ) در پايان سال مالي مورد گزارش به مبلغ 6/42 ميلياردريال مربوط به مانده پيش پرداخت خريد داروي وارداتي از شرکت مزبور مي باشد که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده ضمن آنکه ملک خريداري شده از شرکت فوق الذکر (در رهن بانک ملت بابت وام دريافتي توسط اشخاص وابسته موضوع يادداشت توضيحي 5-11) علي رغم گذشت موعد تحويل آن (خرداد ماه 1397) تاکنون به شرکت تحويل نشده است. 9-2-با عنايت به يادداشت هاي توضيحي1-7 و 5-11 پيش پرداخت خارجي سفارش مواد اوليه به شرکت Day nternational FZE شامل مبلغ 258 ميليارد ريال پرداختي بابت خريد داروي نيمه ساخته پنتوپرازول و سيپرالکس به شرکت مذکور مي باشد که تا تاريخ اين گزارش عليرغم گذشت حدود 19ماه از تاريخ واريز وجوه، کالاهاي موضوع سفارش به طور کامل شرکت تحويل نگرديده است.(ضمن آنکه در سال مالي تعداد 7 ميليون سهم از سهام شرکت الحاوي تحت مالکيت شرکت فرعي، به آن شرکت واگذار گرديده است که گزارش ارزيابي کارشناسي سهام معتبر به تاريخ واگذاري به اين موسسه ارائه نشده است.) 9-3-به شرح يادداشت توضيحي 4-11 ، دارايي هاي در جريان تکميل شامل پروژه طرح توسعه، نوسازي و باز سازي خط جديد جامدات شرکت بوده که اجراي پروژه فوق از سنوات مالي قبل (سال 1388) آغاز گرديده، ليکن تا تاريخ اين گزارش به بهره برداري نرسيده است. همچنين بخشي از تسهيلات مالي دريافتي به مبلغ 248 ميليارد ريال در سر رسيد مقرر تسويه نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مـديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مـذکور، درتاريخ 1397/12/22به تصويب هيئت مديره رسيده است. مضافا معاملات ياد شده براساس روابط خاص فيمابين شرکت هاي گروه صورت پذيرفته و نظر اين موسسه بشرح بندهاي 1-9 و 2-9 مي باشد .
11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت الحاوي (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام تنظـيم گرديـده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه بـه رسـيدگي هاي انجـام شـده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظـر ايـن مؤسـسه بـه مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغـايرت اطلاعـات منـدرج در گـزارش مـذکور بـا اسـناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص، افشا و انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي 1396 شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي)، انتشار و افشا صورت هاي مالي مياندوره اي 3، 6 ، 9 ماهه و سالانه اصلي و تلفيقي حسابرسي نشده و صورت هاي حسابرسي شده تلفيقي ظرف مهلت مقرر، افشا صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل (فرعي ) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت اصلي (حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت مذکور)، افشا برنامه زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، افشا فوري تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام حداکثر تا قبل از ساعت معاملات روز بعد از تاريخ مجمع عمومي، انتشار متني از صورت جلسه مجمع مورد تائيد هيات رئيسه حداکثر يک هفته بعد از برگزاري مجمع عمومي، ثبت صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف 10 روز پس از برگزاري مجمع عمومي در اداره ثبت شرکتها، افشاء گزارش هيات مديره و اظهار نظر حسابرس نسبت به آن ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، افشا فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و نمايندگان اشخاص حقوقي و مديرعامل، عدم تخصيص پرداخت مبالغي تحت عنوان حق مديريت، حق الزحمه نظارت و نظاير آن به سهامدار عمده، درج موضوعات مهم از قبيل انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تقسيم سود تحت عنوان ساير موارد در دستور جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام، پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومي صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر و دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يکي از اعضاي غير موظف هيئت مديره، رعايت نگرديده است.
13. در اجراي دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .

22مرداد1398
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Rasol Angabini [Sign]8000961398/05/29 00:13:54
مدير موسسه هوشيار مميز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241398/05/29 00:17:32