مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: عدم ثبت متن نامه شرکت در سامانه که در پيوست 2 منتشر شد و نامه بورس که در پيوست 1 منتشر گرديد(در بازگشت به نامه شرکت فرابورس )
شرکت صنعتي و شيميائي رنگين - نماد: شرنگي
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند سرکار خانم زهرا زارع سرپرست محترم نظارت بر ناشران بازار پايه با سلام واحترام پيرو نامه شماره 322/م/98مورخ 1398/10/22، به استحضار ميرساند،نظر به اينکه در مصاحبه آقاي ابراهيم فرخ نژاد با شبکه هاي مجازي، صحبت از افزايش سرمايه از محل آورده هاي نقدي سهامداران، سود انباشته، تجديد ارزيابي داراييها و فروش حاصل از پرتفوي مندرج در سرمايه گذاريها شده بود، لذا مجدداً يادآوري و تاکيد مي نمايد اين شرکت در حال حاضر هيچ گونه برنامه اي بابت افزايش سرمايه از محل هاي فوق الذکر ندارد ودر صورت نياز ،مراتب از طريق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسيد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.