icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
پارس خودرو
سرمایه ثبت شده:
22,720,279
نماد:
خپارس
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
341008
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی  6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پارس خودرو

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت پارس‌خودرو (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‏ مندرج در بند 8، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. با توجه به يادداشت توضيحي 2-1-25 صورتهاي مالي، مانده بدهي شرکت اصلي به شرکت رنو پارس بابت خريد قطعات خودروهاي گروه رنو در سنوات قبل مي‏باشد که تعديلات ناشي از افزايش نرخهاي خريد مربوط به سالهاي 1389 لغايت 1391 به مبلغ 207ر1 ميليارد ريال (طبق مفاد قرارداد في‏مابين) و افزايش نرخ سال 1397 (فاقد توافق نامه) در حسابهاي شرکت اعمال نگرديده است. طبق تاييديه دريافتي در پايان سال قبل حسابهاي في‏‏مابين مبلغ 080ر6 ميليارد ريال مغايرت نامساعد دارد. با توجه به مراتب فوق هرچند اصلاح حسابها ضروري مي‏باشد، ليکن بدليل عدم کفايت شواهد و مدارک لازم، تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان مقدور نبوده است.
4. سرفصل‏هاي دريافتني‏هاي تجاري وساير دريافتني‏ها و پيش‏پرداختهاي شرکت اصلي به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 18 و 19 صورت‏هاي مالي، شامل مبلغ 544 ميليارد ‏ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل عمدتا بابت مطالبات از شرکت زاگرس خودرو به مبلغ 207 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 3-1-18)، خريداران اقساطي خودرو به مبلغ 131 ميليارد‏ ريال و چک‏هاي برگشتي خريداران خودرو به مبلغ 84 ميليارد ‏ريال مي‏باشد که به رغم پي‏گيري‏هاي حقوقي براي بخشي از آنها، تا تاريخ اين گزارش وصول نشده‏اند و جهت موارد فوق زيان کاهش ارزش نيز در حسابها منظور نگرديده است.‌ هرچند احتساب زيان کاهش ارزش از بابت موارد فوق‏الذکر ضروري است،‌ ليکن بدليل عدم ارائه اطلاعات و شواهد کافي،‌ تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
5. در اوايل سال 1395 شرکت اصلي معادل 45% سهام شرکت توليدي موتور، گيربکس و اکسل سايپا (شرکت همگروه) را به مبلغ 419ر3 ميليارد ريال (هر سهم معادل 126ر2 ريال بر مبناي ارزش روز خالص دارايي‏هاي آن شرکت طبق گزارشات کارشناسان رسمي دادگستري) از شرکت سايپا خريداري نموده است. شرکت فوق الذکر تاکنون در چند مرحله اقدام به افزايش سرمايه جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت نموده ليکن شرکت مورد گزارش در افزايش سرمايه هاي مذکور شرکت ننموده و در نتيجه درصد سرمايه‏گذاري شرکت در پايان دوره مالي به 2/6 در صد کاهش يافته است. باتوجه به شواهد موجود ازجمله استمرار زيان شرکت فوق الذکر و عدم افزايش بااهميت در ميزان دارايي‏هاي آن، احتساب زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ضروري مي‏باشد، ليکن به‏علت عدم دسترسي به مستندات لازم در‏خصوص ارزش بازيافتني سرمايه‏گذاري، تعيين ميزان قطعي آن در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‏باشد.
6. براساس توافق نامه مورخ 7/2/1396 في‏مابين شرکت فرعي سايپا سيتروئن و شرکت توليد اتومبيل ايراني سايپا، مقرر گرديده علاوه بر کارمزد ساخت و توليد خودرو، بابت بخش اختصاصي توليد خودرو نيز براي مدت 5 سال مبالغي بر مبناي توليد پيش بيني شده ساليانه، از طرف شرکت سايپا به شرکت فرعي مذکور پرداخت گردد که براي دوره مالي موردگزارش از اين بابت مبلغ 447 ميليارد ريال پيش بيني گرديده است. ليکن به شرح يادداشت توضيحي 5-3 صورتهاي مالي، کارمزد ساخت توليد خودرو همانند نرخهاي سال قبل بوده و از بابت بخش اختصاصي قرارداد، مبلغي در حسابها ثبت و شناسايي نگرديده است. بنا به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابهاي شرکت ضروري بوده، ليکن در غياب دسترسي به مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي‏باشد.
7. اثرات مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم درخصوص احتساب زيان کاهش ارزش بابت مطالبات و کسري ذخيره ماليات، بر سود حاصل از شرکت وابسته سايپا يدک (به روش ارزش ويژه) در دوره مالي مورد گزارش اعمال نگرديده است. اعمال تعديلات مذکور موجب افزايش زيان انباشته گروه به مبلغ 319 ميليارد ريال و کاهش سرمايه‏گذاري در شرکتهاي وابسته به همين ميزان خواهد گرديد.
8. مشارکت گروه سايپا با شرکت پژو سيتروئن فرانسه به صورت 50 درصد سهم هر يک از شرکا، جهت توليد خودرو با برند سيتروئن که در آن شرکت سايپا به عنوان تامين کننده منابع مالي مشتمل بر کارخانه و بخشي از ماشين آلات خط توليد و شرکت سيتروئن به عنوان تامين کننده سرمايه ارزي، دانش فني و ... مي‏باشد که منجر به ايجاد شرکت سايپا سيتروئن گرديده است، بعلت وجود محدوديت‏هاي بين المللي مشارکت مذکور متوقف گرديده و تداوم حضور سهامدار خارجي در خصوص همکاري با شرکت فرعي مزبور و تامين ماشين آلات و قطعات، در تاريخ اين گزارش داراي ابهام است، ليکن براساس اظهارات مديريت شرکت مخارج انجام شده در سنوات قبل جهت اجراي پروژه مزبور به مبلغ 169ر2 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-5-13) براي توليد محصولات آتي شرکت، قابليت بازيافت دارد. در غياب دسترسي به مستندات مورد لزوم در خصوص مبلغ بازيافتني پروژه مزبور، هرگونه آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر اقلام صورتهاي مالي گروه براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‏‏ مندرج در بند 8 ضرورت مي‏يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-7-1-25 صورتهاي مالي منعکس است، مانده ذخيره تعهدات معوق محصولات، که شرکت موظف به فروش آنها به نرخ مصوب نيمه اول سال 1397 گرديده مبلغ 963ر5 ميليارد ريال مي‏باشد. ذخيره مذکور با پيش بيني تبديل بخش عمده اي از تعهدات معوق توسط خريداران به خودروهاي توليدي شرکت سايپا و ايفاي بخشي از تعهدات از محل موجودي قطعات، محاسبه گرديده است. شايان ذکر است به شرح يادداشت توضيحي 25-2-1 صورتهاي مالي، تا پايان دوره مالي مورد گزارش طبق اعلاميه‏هاي شرکت سايپا تعداد 580ر26 دستگاه خودرو از توليدات شرکت سايپا به مشتريان شرکت مورد گزارش تحويل گرديده و بابت تفاوت قيمت‏هاي تحويل به مشتريان با بهاي تمام شده سال 1397 خودروهاي مذکور بعلاوه 6 درصد، جمعا مبلغ 380ر4 ميليارد ريال از طرف شرکت سايپا به حساب شرکت مورد گزارش منظور شده و در حسابها ثبت گرديده است. مبلغ قطعي هزينه شرکت از اين بابت، عمدتا به عوامل خارج از کنترل شرکت از جمله شرايط اقتصادي آتي و تصميمات مراجع ذيربط بستگي دارد.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-17 صورتهاي مالي توصيف گرديده، هيئت مديره شرکت اصلي با هدف خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، قصد فروش بخشي از سرمايه‏گذاريهاي شرکت را دارد، ليکن قطعيت فروش آنها منوط به مشخص شدن نتايج ارزيابي کارشناسان رسمي دادگستري مي‏باشد.
12. نتايج عمليات شرکت اصلي در دوره مالي مورد گزارش، منجر به مبلغ 422ر6 ميليارد ريال زيان گرديده و زيان انباشته شرکت بالغ ‌بر 492ر35 ميليارد ريال است که ناشي از مازاد بهاي تمام شده محصولات نسبت به بهاي فروش، کاهش توليد خودرو و زيان حاصل از قرارداد مونتاژ پرايد (به شرح يادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي) مي‏باشد. مضافا انجام تعهدات شرکت بابت پيش ‌فروش خودروهاي گروه رنو و برليانس به شرح يادداشت توضيحي 30، با توجه به محدوديت‏هاي بين المللي در شرايط فعلي ميسر نبوده و يا با تأخير انجام خواهد گرديد که نتيجتا منجر به افزايش هزينه‌هاي مالي شرکت بابت احتساب جريمه تأخير قراردادهاي پيش‌فروش (موضوع يادداشت توضيحي 1-7-1-25) خواهد گرديد.

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‏گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‏گيري نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. درارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 8 و همچنين عدم ارائه اطلاعات آينده‏نگر در گزارش تفسيري مديريت نکته قابل گزارش ديگري در مورد گزارش تفسيري مديريت وجود ندارد.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 14-1-افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‏اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر (بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 14-2-افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل در موعد مقرر (بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 14-3-افشاي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه در مرجع ثبت شرکتها (ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات). 14-4- رعايت نسبت حقوق مالکانه به دارايي‏ها حداقل 30 درصد (ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار). 14-5-داشتن حداقل يک بازارگردان (ماده 10 دستورالعمل پذيرش). 14-6-ارائه اطلاعات آينده نگر در گزارش تفسيري مديريت (تبصره 8 بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 14-7-رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مواردي مانند تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره، تهيه و تصويب منشور هيئت مديره، ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره، تعيين زمان جلسات هيئت مديره، افشاي حقوق و مزاياي مديران و درج رويه‏هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي و اقدامات شرکت بابت رعايت آن.

20آذر1398
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Soleiman Seraj [Sign]8110231398/09/23 10:37:42
مدير ارشد سازمان حسابرسي Ali Meshkani [Sign]8110741398/09/23 10:40:45
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Faraj Lotfollahi [Sign]8110661398/09/23 11:03:21