آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (بخشي فلزات کيميا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت10:00مورخ1402/11/14در محلشرکت تأمین سرمایۀ کیمیا واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک 127، طبقۀ هشتمبرگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
  • سایر موارد