icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک تجارت
سرمایه ثبت شده:
45,700,000
نماد:
وتجارت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
651907
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۶۳,۸۷۳,۴۲۱ ۵۲,۷۸۳,۷۸۵ ۲۱ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۱۳۹,۳۷۸,۲۹۷ ۱۰۴,۲۵۰,۷۸۹ ۳۴
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۱۵۷,۹۸۷,۸۴۹ ۱۳۰,۰۱۳,۷۴۵ ۲۲ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۲۱,۱۷۲,۳۷۱ ۲۷,۴۱۱,۱۹۶ (۲۳)
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۲۹,۲۹۰,۹۲۸ ۸,۶۴۹,۸۵۴ ۲۳۹ سپرده‌های دیداری و مشابه ۱۸۵,۸۷۴,۹۷۸ ۱۲۸,۵۲۹,۹۴۳ ۴۵
مطالبات از دولت ۳۹۱,۳۸۱,۳۹۰ ۳۳۶,۷۸۷,۸۳۸ ۱۶ سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۵۹,۹۲۵,۴۴۲ ۵۱,۰۱۹,۶۹۹ ۱۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۷,۷۰۱,۵۲۹ ۷۹۵,۹۰۴ ۸۶۸ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۹۸۵,۵۸۹,۱۰۸ ۸۸۵,۹۴۰,۱۷۹ ۱۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۶۰۶,۷۰۰,۵۸۵ ۵۴۶,۶۹۲,۲۸۴ ۱۱ سایر سپرده‌ها ۵۲,۷۸۸,۲۵۰ ۴۲,۲۸۷,۲۵۵ ۲۵
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۴۵,۳۹۴,۶۰۰ ۴۶,۴۱۸,۵۱۰ (۲) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۸۸,۳۹۹,۰۸۵ ۸۲,۳۴۱,۱۵۹ ۷ سود سهام پرداختنی ۳۶۳,۸۹۹ ۳۶۵,۵۸۱ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۳۲,۷۱۸,۳۷۶ ۲۸,۱۰۳,۵۸۷ ۱۶
دارایی‌های نامشهود ۱,۰۷۰,۰۷۹ ۹۸۳,۰۷۱ ۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰,۷۵۹,۴۱۲ ۱۷,۵۲۲,۰۰۹ ۱۸
دارایی‌های ثابت مشهود ۵۹,۷۲۰,۷۴۳ ۶۰,۴۸۲,۹۳۱ (۱) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۹۳,۶۰۷,۲۷۵ ۱۰۴,۲۳۴,۲۸۳ (۱۰)
سایر دارایی‌ها ۷۲,۳۱۷,۷۳۰ ۸۰,۶۹۵,۱۷۶ (۱۰) جمع بدهی‌ها ۱,۵۹۲,۱۷۷,۴۰۸ ۱,۳۸۹,۶۶۴,۵۲۱ ۱۵
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷,۰۸۹,۱۰۲ ۷,۰۸۹,۱۰۲ ۰
سایر اندوخته‌ها ۴,۷۲۴,۰۴۴ ۴,۷۲۴,۰۴۴ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۴,۳۵۸,۷۸۶ ۴,۲۰۴,۲۳۸ ۴
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۳۰,۲۱۱,۴۰۱) (۱۰۴,۷۳۷,۶۴۸) ۲۴
جمع حقوق صاحبان سهام (۶۸,۳۳۹,۴۶۹) (۴۳,۰۲۰,۲۶۴) ۵۹
جمع دارایی‌ها ۱,۵۲۳,۸۳۷,۹۳۹ ۱,۳۴۶,۶۴۴,۲۵۷ ۱۳ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۵۲۳,۸۳۷,۹۳۹ ۱,۳۴۶,۶۴۴,۲۵۷ ۱۳