مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال - نماد: قچار
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
بازگشت به نامه شماره 900983 مورخ 1401/03/31 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر به شرح فايل ضميمه به استحضار می رساند به شرح فايل ضميمه