icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
کارخانه هاي صنعتي آزمايش
سرمایه ثبت شده:
217,500
نماد:
لازما
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
293002
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره کارخانه هاي صنعتي آزمايش

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کارخانه‏هاي صنعتي آزمايش (سهامي عام) شامل ترازنامه‏ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان جوه نقد آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. باستثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 ، 6 و 8 ذيل، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، اگاه مي¬شود و از اين¬رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. دارايي‏ها و بدهي‏هاي جاري گروه و شرکت مشتمل بر برخي اقلام راکد به ترتيب شامل حسابهاي دريافتني و پيش‏پرداختها جمعا به‏مبلغ 118.566 ميليون ريال و حسابهاي پرداختني و پيش‏دريافت‏ها جمعا به‏مبلغ 278.447 ميليون ريال، نقل از سنوات قبل مي‏باشد که در مهلت‏هاي مقرر تسويه نشده و پاسخ تأييديه‏هاي درخواستي از آنها عمدتا دريافت نشده است. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين تأثير تعديلات ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين مؤسسه مقدور نمي‏باشد.
4. استانداردهاي حسابداري درخصوص شناسايي روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي از بابت شرکت وابسته مهندسي بازرگاني پيام قشم رعايت نگرديده است. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين تعديلات لازم و تأثير آن بر صورتهاي مالي مقدور نمي‏باشد.
5. سرفصل داراييهاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 614.056 ميليون ريال مازاد تجديد ارزيابي ساختمان و تاسيسات مي‎باشد که استهلاک آن طي سال قبل و دوره مالي مورد گزارش در حسابها محاسبه و منظور نشده است. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين تأثير تعديلات لازم بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين مؤسسه مقدور نمي‏باشد.
6. سرفصل پرداختني‎هاي غيرتجاري به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي مشتمل بر مانده بدهي شرکت اصلي به شهرداري به مبلغ 8.926 ميليون ريال مي‎باشد که ميزان بدهي شرکت طبق ادعاي شهرداري به مبلغ 64.844 ميليون ريال اعلام گرديده که مورد اعتراض واقع شده است. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت و تاثير تعديلات لازم بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مقدور نمي‎باشد
7. براساس برگ تشخيص¬ و قطعي واصله بابت عملکرد سنوات قبل شرکت آزمايش مرودشت ‏مبلغ 5.448 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که بدليل اعتراض، ذخيره‏اي در صورتهاي مالي منعکس نشده است. مضافا اينکه بابت مالياتهاي تکليفي در پايان دوره مالي مورد گزارش از سنوات قبل مبلغ 56.628 ميليون ريال تحت سرفصل حسابهاي پرداختني منظور شده که تاکنون تسويه نشده است. اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است لکن تعيين ميزان دقيق ذخيره و تعهدات شرکت و تأثير تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي ارائه شده، منوط به اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلاح است.
8. سرفصل تسهيلات مالي گروه و شرکت اصلي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 991.373 ميليون ريال تسهيلات مالي سررسيد گذشته مي‏باشد که تاکنون تسويه نشده و پاسخ تأييديه‏هاي درخواستي از بانکهاي ملت شعبه سرخه حصار و رفاه کارگران شعبه پرديس در سال قبل با خالص مبلغ 124 ميليارد ريال مغايرت مساعد نسبت به دفاتر تأييد شده و پاسخ تأييديه بانکهاي ملي شعبه بازار و پارسيان (مربوط به شرکت آزمايش مرودشت) دريافت نشده است. پيامدهاي ناشي از تسويه بدهي و رفع مغايرت احتمالي با بانکها و تأثير آن بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين مؤسسه مقدور نمي‏باشد.

9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 ، 6 و 8 ضرورت مي‏يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 2-2 صورتهاي مالي منعکس شده، صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است. با عنايت به کاهش منابع مالي شرکت و زيان انباشته بالاي آن (شرکت اصلي بيش از 5 برابر سرمايه) و فزوني جمع بدهيهاي جاري به جمع دارايي‏هاي جاري و همچنين توقف فعاليت توليدي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي، تداوم فعاليت شرکت محرز نمي‏باشد. اين رويدادها نشان دهنده ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي‏کند، بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت خود نباشد.
11. همچنانکه در يادداشت توضيحي شماره 9 صورتهاي مالي منعکس گرديده شرکت در راستاي ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات با هدف افزايش سرمايه طي سال مالي قبل اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‎هاي ثابت (سرفصل زمين و ساختمان) شرکت اصلي و شرکت فرعي آزمايش مرودشت نموده است. تا پايان مهلت قانون مزبور (اسفندماه 1395) ثبت قانوني افزايش سرمايه شرکت اصلي انجام نگرديده لذا از اين تاريخ مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/04/1394 مي‎باشد که طي آن معافيت مالياتي تجديد ارزيابي داراييها منوط به رعايت استانداردهاي حسابداري شده است. شايان ذکر است طبق استانداردهاي حسابداري مازاد تجديد ارزيابي داراييها به عنوان يک درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سهام منعکس مي‎گردد و افزايش سرمايه از محل آن مجاز نيست و بايستي به موازات استفاده از دارايي مستهلک گردد .نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 5 و 9 صورتهاي مالي، موجودي مواد و کالا و دارائيهاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه‏اي مي باشند. نتيجه گيري اين مؤسسه در رابطه با مفاد اين بند مشروط نشده است.

13. بدليل مسدود شدن حسابهاي بانکي شرکت عمليات دريافت و پرداخت طي دوره از سرفصل تنخواه گردان شامل موجودي حساب جاري مفتوحه به نام اعضاي هيئت مديره انجام شده است.
14. مالکيت زمين و ساختمان کارخانه مرودشت بنام شرکت آزمايش تهران است، و يک قطعه زمين جنب کارخانه مرودشت بنام شرکت آزمايش مرودشت انتقال رسمي نيافته است.
15. براساس بررسي‏هاي بعمل آمده، شرکت داراي يک فقره زمين به مساحت 8.303 متر مربع در شهر تبريز مي باشد که توسط سازمان زمين شهري تصرف و به شرکت مخابرات آذربايجان شرقي واگذار گرديده و پيگيريهاي حقوقي انجام شده منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است. علاوه بر زمين مزبور، حدود 5.000 متر مربع زمين شرکت در شهرستان يزد ، 5.440 متر مربع در شهرستان کرمانشاه و 8.000 متر مربع در باغات کوي شاه اهواز در شرکت اصلي و زمينهاي ديگري در شهرستانهاي رشت و مرودشت متعلق به شرکتهاي هادکو و کارخانه‏هاي صنعتي آزمايش مرودشت در تصرف اشخاص ثالث قرار دارد که اقدامات انجام شده در سنوات اخير منتج به استرداد آنها نگرديده است همچنين بر اساس رسيدگيهاي بعمل آمده، شرکت در قبال بخشي از مطالبات راکد و سنواتي تعداد قابل توجهي چک در اختيار دارد که اقدامات حقوقي و قانوني بابت آنها بعمل نيامده است.
16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال بموقع اطلاعات و صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده دوره‏هاي مالي 3 ماهه و 6 ماهه سال مالي منتهي به 31/06/1396 شرکت اصلي و تلفيقي گروه رعايت نگرديده است.
17. با توجه به دستورالعمل‏هاي کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، الزامات دستورالعمل ياد شده مبني بر تشکيل کميته حسابرسي، طراحي و اجراي ارزيابي کنترل و مديريت ريسک، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و تهيه گزارش سالانه "گزارش کنترلهاي داخلي" رعايت نشده است.

05آبان1396
موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آگاه نگر Mohamadreza Taghvai [Sign] 1398/10/24 12:27:49
مدير موسسه آگاه نگر Mohammad Afsari [Sign]8000661398/10/24 12:32:09