مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت پترو شيمي اصفهان - نماد: شصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 درمحل  اصفهان، کيلومتر 5 بزرگراه آزادگان، بلوار اختصاصي پتروشيمي اصفهان، شرکت پتروشيمي اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران11568910.39 %
شرکت تجارت آذين نقش جهان108744433.62 %
صندوق بازنشستگي کشوري6679305422.26 %
شرکت پالايش نفت اصفهان14516858148.39 %
جمع22399296974.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن قديري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي صرامي فروشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدسجاد نوري زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیحسن نزهت2451493577عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي صنايع
پالايش نفت اصفهان10101874620اصلیمحسن ايران زاد1291121986نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي شيمي کاربردي
صنايع پترو پالايشي کيمياگران عصر مدرن14009786197اصلیجهانگير زنگنه4819671057عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت تحول اداري
توسعه انرژي افق پارتاک14009786883اصلیمهدي صرامي فروشاني1141703297عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
خدمات صبا تجارت ياس10320847790اصلیمرتضي ابراهيمي1199778591رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي شيمي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۱۶,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۹,۲۰۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۹,۲۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۹,۲۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۹۶,۱۱۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۹۶,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۹۶,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۳۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 40,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره در کميته هاي تخصصي منطبق با دستورالعمل حاکميتي شرکت(حداکثر عضويت دو کميته) به ازاي هر جلسه مبلغ 15 ميليون ريال تا سقف حداکثر دو جلسه در هر ماه به مبلغ 30 ميليون ريال ناخالص مور تصويب قرار گرفت.