مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1397/03/05 درمحل  تهران خيابان خرمشهر (آپاداناي سابق) پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير21913220.11 %
شرکت نوآوران مديريت سبا1048544025.24 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )22229587811.11 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن29799900014.9 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران35259367317.63 %
بانک صنعت و معدن86650777243.33 %
جمع184644204792.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امان اله اسمعيلي آفتابدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک صنعت ومعدن38705اصلیسيدعنايت اله هاشمي2549741668عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حقوقي
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند185658اصلیمحمد علي رازاني نظام العلمائي4131844532عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیحسن رضوان فر 0046347161عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ليزينگ آتيه الوند186003اصلیعليرضا اسدپور کفاش 0052190420عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت صنايع شيميائي ايران8027اصلیفضل اله جعفري 0039654451عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک صنعت ومعدنحقوقی38705اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوندحقوقی185658اصلی
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدنحقوقی49352اصلی
شرکت صنايع شيميائي ايرانحقوقی8027اصلی
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدنحقوقی463682اصلی


سایر موارد:
ساير تصميمات که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد.