icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
معدني و صنعتي گل گهر
سرمایه ثبت شده:
36,000,000
نماد:
کگل
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
131002
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره معدني و صنعتي گل گهر

1. ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان ‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 1-3، 2-3، 4 و 5 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس"استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. اهم موارد قابل ذکر در خصوص صورتهاي مالي تلفيقي گروه، به شرح زير مي‌باشد: 1-3- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 22-2-8 و 23-2-8 صورتهاي مالي منعکس است، صورتهاي مالي تعدادي از شرکتهاي فرعي تلفيق نشده و صورتهاي مالي برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته (عمدتا شرکتهاي گهر انرژي سيرجان، توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر و پاميدکو) که در صورتهاي مالي تلفيقي گروه به کار رفته، مورد بررسي اجمالي قرار نگرفته است. همچنين اعمال روش ارزش ويژه درخصوص شرکتهاي وابسته گروه به طور کامل انجام نشده است. مضافا ، صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي سرمايه‌گذاري و توسعه گل‌گهر و کاوند نهان زمين که در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه بکار رفته صرفا حاوي صورتهاي مالي واحدهاي اصلي اخيرالذکر بوده و شامل نتايج عمليات شرکتهاي فرعي آنها بطور کامل، نمي‌باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي گروه، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد. 2-3- پاسخ اطلاعات درخواستي اين موسسه در قالب دستورالعمل حسابرسي شرکتهاي فرعي و وابسته از حسابرسان شرکتهاي تامين و انتقال آب خليج فارس، مجتمع جهان فولاد سيرجان، تامين سرمايه اميد، گلفام معدن پرند کرمان و مجتمع صنعتي و معدني گهر فرزانگان خرامه تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
3. 3-3- استانداردهاي حسابداري در خصوص شناسايي سرقفلي و حقوق سهامداران اقليت شرکت فرعي توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و نيز سرقفلي شرکت فرعي نماد ريل گستر با توجه به خالص ارزش منصفانه داراييهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل شرکتهاي مزبور، رعايت نگرديده است. همچنين مغاير با استانداردهاي حسابداري، تاريخ و دوره حسابداري صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل مواد معدني گهر ترابر که در تلفيق به کار رفته، منطبق با تاريخ و دوره حسابداري ساير شرکتهاي گروه نبوده و بيش از سه ماه قبل از پايان دوره مالي واحد اصلي مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق انجام تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد. 4-3- استانداردهاي حسابداري در خصوص لزوم ارائه ارقام مقايسه اي صورت سود و زيان جامع تلفيقي و جريان وجوه نقد تلفيقي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1396، رعايت نگرديده است.
4. در ارتباط با فروش 957ر2 هزار تن گندله و 583 هزار تن کنسانتره جمعا به مبلغ 129ر18 ميليارد ريال در دوره مورد گزارش (عمدتا به شرکتهاي فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کيش) که به ترتيب براساس ضرايب 23/5 درصد و 14 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان قيمت‌گذاري شده، قرارداد با مشتريان منعقد نشده است. همچنين شرکت مورد گزارش بابت صورت حسابهاي اصلاحي صادره سال 1392، شرکت فولاد هرمزگان را به مبلغ 689 ميليارد ريال متعهد دانسته که موضوع مورد پذيرش آن شرکت قرار نگرفته است. مضافا ، بهاي خريد سنگ آهن‌کلوخه و دانه‌‌بندي از شرکت سنگ آهن گهر زمين به ترتيب به ميزان 786ر1 هزار تن و 653ر2 هزار تن جمعا به مبلغ 758ر7 ميليارد ريال شناسايي شده و مبلغ 000ر1 ميليارد ريال بابت جرايم تأخير در تحويل کنسانتره توسط شرکت اخيرالذکر به بدهکار حساب آن شرکت منظور شده که در ارتباط با خريدهاي شناسايي شده قرارداد في‎مابين و جرايم منظور شده مستنداتي مبني بر پذيرش موضوع توسط آن شرکت ارائه نشده است. از طرف ديگر صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين با شرکتهاي فوق‌الذکر و نيز صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين واحد مورد گزارش با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي سالهاي 1395، 1396 و دوره مورد گزارش (عمدتا بابت حق‌ انتفاع پروانه بهره‌برداري)، به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد
5. شرکت معدني و صنعتي گل‌گهر (واحد اصلي) طي سنوات اخير جهت اجراي طرحهاي توسعه و پروژه‌هاي در جريان ساخت، اقدام به سرمايه‌گذاري (تامين منابع مالي) در شرکتهاي فرعي و وابسته نموده است. براساس سوابق موجود در مواردي واحد مورد گزارش از شرکتهاي مزبور درخواست جبران هزينه سرمايه‌گذاريهاي انجام شده براساس حداقل سود تسهيلات بانکي نموده، ليکن عليرغم مراتب مزبور درآمدهاي مرتبط با آن به طور کامل مورد شناسايي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و عدم تهيه توافقنامه‌هاي في‌مابين درخصوص نحوه تصفيه و بازيافت منابع سرمايه‌گذاري شده و ساير آثار مالي ناشي از آن، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
6. به موجب برگهاي تشخيص و آرا هيات حل اختلاف مالياتي صادره بابت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي سالهاي 1394 و 1395 گروه، پس از کسر اعتبارات مالياتي جمعا مبلغ 514ر3 ميليارد ريال (شامل 643ر1 ميليارد ريال جرايم) مطالبه شده که از اين بابت مبلغ 808 ميليارد ريال پرداخت گرديده است. همچنين سازمان امور مالياتي مبلغ 483 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده پرداختي گروه تا پايان سال 1394 را به عنوان اعتبار مالياتي نپذيرفته و براساس برگهاي تشخيص، قطعي و آراي صادره بابت ماليات عملکرد سالهاي 1395 و ماقبل گروه جمعا مبلغ 328 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداخت و يا ذخيره شده در حسابها مطالبه گرديده که مراتب فوق مورد اعتراض شرکتهاي گروه قرار گرفته است. همچنين ماليات عملکرد گروه براي سال 1396 و دوره مورد گزارش پس از اعمال معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در حسابها منظور شده است. مضافا ، دفاتر گروه بابت مالياتهاي عملکرد، ارزش افزوده و عوارض آلايندگي سال 1396 و دوره مورد گزارش، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. به نظر اين موسسه با توجه به رويه مقامات مالياتي و سوابق موجود، انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي گروه و شرکت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري مي‌باشد، ليکن تعيين ميزان آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات انجام شده و اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي نسبت به سالهاي فوق‌الذکر امکان‌پذير مي‌باشد.

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3-3، 4-3 و 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 1-3، 2-3، 4 و 5 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ‌باشد، برخورد نکرده است.

8. نتيجه‌گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 1-8 الي 3-8 زير مشروط نشده است: 1-8- وضعيت پوشش بيمه‌اي موجوديهاي مواد و کالا و داراييهاي ثابت گروه و شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-6 ، 1-1-11 و 1-2-11 صورتهاي مالي مي‌باشد. 2-8- مدت قرارداد اجاره زمين خطوط 5، 6 و 7 و گندله سازي 2 در تاريخ 1394/09/18 به اتمام رسيده و تمديد نشده است. همچنين وضعيت اسناد مالکيت ساير زمينهاي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 6-11 صورتهاي مالي مي‌باشد. 3-8- وضعيت ارزي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 1-37 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد. دراين ارتباط با توجه به شرايط بازار ارز، مانده‌هاي ارزي منعکس در صورتهاي مالي مورد گزارش بر اساس نرخهاي ارز بازار ثانويه به شرح يادداشت مذکور، تسعير و شناسايي گرديده است.

9. مانده‌هاي مندرج در صورتهاي مالي مورد گزارش پس از اعمال برخي از تعديلات حاصل شده که به دليل عدم اتمام سال مالي، در دفاتر شرکت انعکاس نيافته است. بنابراين صورتهاي مالي مذکور الزاما با دفاتر شرکت منطبق نمي‌باشد.
10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 گروه و شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش آن در تاريخ 21 خردادماه 1397 به صورت "مشروط" صادر گرديده است. همچنين صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1396 شرکت اصلي توسط همان موسسه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته که گزارش آن در تاريخ 5 دي ماه 1396 به صورت "مشروط" صادر شده است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. لذا تحريف‌هاي با اهميت به شرح بندهاي 3-3، 4-3 و 6 اين گزارش است. ضمنا ، همانطور که در بخش"مباني نتيجه‌گيري مشروط" توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در رابطه با بندهاي 1-3، 2-3، 4 و 5 اين گزارش، نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در اين خصوص به دست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، تهيه گزارش تفسيري مديريت براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1397 به صورت تلفيقي، افشاي اطلاعات شرکتهاي تحت کنترل (به طور کامل)، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 07/04/1397 به اداره ثبت شرکتها، تهيه و ارائه صورتهاي مالي شرکت هاي فرعي که در خارج از کشور به ثبت رسيده اند مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران و به زبان فارسي و نيز حسابرسي آن توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده اوراق مشارکت و محاسبه سود قطعي اوراق مذکور، به طور کامل رعايت نشده است.
13. براساس بررسي هاي اين موسسه، جمعا مبلغ 457 ميليارد ريال از مطالبات شرکت مورد گزارش راکد و سنواتي مي باشد. اتخاذ تمهيدات مناسب جهت تعيين تکليف مطالبات شرکت ضرورت دارد.

14آذر1397
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981397/09/16 02:01:09
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581397/09/16 02:04:46