مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: مديريت(وبازنشستگي کشوري)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل  خيابان مطهري، تقاطع قائم مقام فراهاني، پلاک 251   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري60 %
شرکت واسپاري آتيه صبا 20000 %
شرکت طراحي مهندسي بهور20000 %
شرکت نوآوران مديريت سبا 1000000 %
ساير سهامداران156686280.52 %
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري 298020000.99 %
صندوق اختصاصي ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري32988333811 %
سرمايه گذاري آتيه صبا 82954824427.65 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري91851809230.62 %
جمع212352430870.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم صابر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير شعبان عصمت آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حقاني قرائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري14004810068اصلیمهدي عظيمي0057190380نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
نوآوران مديريت سبا10103259194اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
طراحي مهندسي بهور10101244462اصلیسعيد خدائي0014157454عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
واسپاري آتيه صبا14005732015اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري10103758765اصلیسيدعلي محمد نجفي فراشاه4450050223رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۰۲,۱۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۲۰۱,۰۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۲۰۱,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۰۱,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۶۰۳,۲۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۰,۱۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۰۳,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۱۳,۰۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۳۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 21,528,000 37,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 17,222,400
29,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 17,222,400
29,600,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1) استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30. 2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارتباط با عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30. 3) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي مشتمل بر صورت وضعيت مالي و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به 1402/09/30. 4) اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود. 5) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1403 و تعيين حق الزحمه. 6) انتخاب روزنامة کثير‌الانتشار. 7) تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره. 8) تعيين حق الزحمه کميته هاي ريسک و حسابرسي. 9) تعيين پاداش هيئت مديره. 10) ساير موارد که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.