مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نيروکلر - نماد: شکلر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/05/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 درمحل سالن صدف هتل بزرگ تهران واقع در تهران ، خيابان وليعصر،تقاطع خيابان استاد مطهري،شماره 391 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/05/31
توضیحات:
ساير مواردي که در اختيار مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد