icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
داده گستر عصر نوين
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
هاي وب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
731003
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام داده گستر عصر نوين

1. 1)صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت داده گستر عصر نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت ¬هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل ¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3) مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام‌ شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه¬ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش‌ هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل ¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به ‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به ‌قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)وضعيت ماليات عملکرد شرکت در يادداشت توضيحي 32 همراه صورت هاي مالي به تفصيل تشريح شده است، براساس يادداشت مزبور سازمان امور مالياتي طبق برگ هاي تشخيص سال هاي 1396 و 1397 مبالغي را بيشتر از ماليات ابرازي مطالبه نموده است و شرکت نسبت به آنها معترض شده و پرونده مالياتي عملکرد سال هاي مذکور در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشد، ليکن نتايج اعتراضات شرکت تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. با در نظر گرفتن مراتب مندرج در يادداشت 5-2-32 همراه صورت هاي مالي هرچند احتساب ذخيره از بابت موارد مذکور الزامي است، ليکن اظهارنظر در خصوص مبلغ نهائي کسري ذخيره ماليات عملکرد، منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مالياتي مي باشد.
5. 5)پاسخ تأييديه هاي ارسالي براي مبلغ 181.697 ميليون ريال از سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و مبلغ 138.863 ميليون ريال از سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني هاي مربوط به شرکت هاي گروه ، تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است. به دليل عدم دريافت پاسخ تأييديه هاي درخواستي فوق الاشاره و در غياب اطلاعات کافي، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مزبور، بر صورت هاي مالي پيوست ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.

6. 6)به نظر اين مؤسسه،به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت داده گستر عصر نوين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7)سرفصل دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 18-1-4-4 همراه صورت هاي مالي شامل مبلغ 192.646 ميليون ريال سپرده¬هاي بيمه مکسوره نزد کارفرمايان شرکت اصلي مي باشد که قابليت بازيافت آن منوط به اخذ مفاصا حساب بيمه از سازمان تأمين اجتماعي توسط شرکت و ارائه آن به کارفرمايان خواهد بود. با توجه به مجوز شوراي عالي انفورماتيک، شرکت مشمول بخشنامه شماره 3/14 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي مي باشد، لذا نظر استفاده کنندگان از اين گزارش را به مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 4-41 همراه صورتهاي مالي جلب مي نمايد.
8. 8)دارايي هاي ثابت مشهود شرکت اصلي موضوع يادداشت توضيحي 9-13 همراه صورت هاي مالي از پوشش بيمه اي کافي در خصوص تجهيزات ارتباطي و مخابراتي در تاريخ تراز نامه و طي سال مورد رسيدگي برخوردار نمي باشد.

9. 9)مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌ شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين مؤسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه‌ شده توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مشروحه دربندهاي 4 و 5 اين گزارش جلب مي‌نمايد.

10. 10)پيگيري هاي انجام‌شده از سوي هيئت ‌مديره در رابطه با تکاليف مقررشده در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 30 تير ماه 1398 در خصوص تعيين تکليف ماليات عملکرد سال 1395 با توجه به مطرح بودن پرونده نزد ديوان عدالت اداري به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
11. 11)همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-1-4-28 همراه صورت هاي مالي شرکت اصلي منعکس است، طي سال مالي مورد گزارش به دليل شرايط حاکم بر انتقال وجوه بين المللي مبلغ 15 ميليارد ريال از پرداخت هاي خارجي شرکت از طريق حساب جاري احدي از سهامداران صورت پذيرفته است.
12. 12)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي40 همراه صورت هاي مالي که به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام ‌شده و توسط هيئت ‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. ضمنا" ساير مطالب قابل ذکر در خصوص معاملات مزبور به شرح زير است: 1-12- در خصوص معاملات انجام شده با شرکتهاي خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاور ميانه و سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا، به دليل وجود اعضاي مشترک هيئت ‌مديره عملا" اجراي مفاد ماده مذکور امکان ‌پذير نبوده است و تصويب آن معاملات منوط به تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد. 2-12- در خصوص ساير معاملات انجام شده با ساير شرکتهاي مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت مزبور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است.
13. 13)گزارش هيئت‌ مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌ منظورتقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي ‌هاي انجام‌ شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14) کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به استثناي، تدوين منشور حسابرسي داخلي، نظارت کميته حسابرسي بر ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي، مستند نمودن ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي، انجام آزمون هاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها، توسط واحد حسابرسي داخلي، به موارد ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
15. 15) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين ‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.
16. 16)رعايت ضوابط و مقررات شرکت‌ هاي ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي، توسط اين مؤسسه بررسي شده که در اين خصوص موارد زير قابل ذکر مي باشد: - عدم ارايه صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ مجمع . -عدم افشاء اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف 30 روز پس از تاريخ مجمع . -عدم رعايت تبصره 6 ماده 4 دستور العمل حاکميت شرکتي در رابطه با عدم حضور اعضاء موظف بعنوان مدير عامل ديگر شرکت ها. -عدم رعايت تبصره 2 ماده 15دستور العمل حاکميت شرکتي در رابطه با سه عضو غير موظف کميته انتصابات. -عدم رعايت ماده 28 دستور العمل حاکميت شرکتي در رابطه با سهام شرکت اصلي در تملک شرکت فرعي.

31تیر1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Saeed Khajevand Sarivi [Sign] 1399/04/31 20:34:57
شريک موسسه ارقام نگر آريا Alireza Zand Baba Raeisi [Sign] 1399/04/31 20:39:43
مدير موسسه ارقام نگر آريا Esfandiar Garshasbi [Sign]8006691399/04/31 20:43:41